Datu aizsardzības atruna

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTLAINS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003173740, ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar www.promenade.lv vietnes lietošanu, jebkādu pieejamo materiālu lejupielādi un jebkādu saziņas rīku izmantošanu vietnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, un gadījumos, kurus nosaka spēkā esošie normatīvie akti, pēc sākotnējās apstrādes, vai, saskaņā ar līgumiem, kurus Jūs noslēdzat ar iepriekš minēto uzņēmumu, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.
Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei šeit norādītajam mērķim, vai gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.